1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán lãi suất

Một người gửi ngân hàng 400 triệu với Lãi kép 4% trên năm


0

0

Một người gửi ngân hàng 400 triệu với Lãi kép 4% trên năm.

a) Hỏi sau 6 năm người ta nhận được bao nhiêu tiền ?

b) Vào cuối mỗi năm người đó rút ra 6 triệu. Hỏi sau 6 năm người đó còn lại bao nhiêu tiền ?

0 trả lời: