1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Phép chia, biểu diễn các số thực
  3. Số thập phân - phân số

Tính kết quả C = 404,610086÷0,405015+82380,071÷81,003


1

1

Tính và viết kết quả dưới dạng hỗn số C=404,610086÷0,405015+82380,071÷81,003

12
1 trả lời:

1

Đặt $a=404,610086:0,405015=\dfrac{404610086}{405015}$

      $b=82380,071:81,003=\dfrac{82380071}{81003}$

Ta có: $a=\dfrac{999.405015+101}{405015}=999\dfrac{101}{405015}$

          $b=\dfrac{1017.81003+20}{81003}=1017\dfrac{20}{81003}$

   $\Rightarrow C=a+b=999\dfrac{101}{405015}+1017\dfrac{20}{81003}$

   $C=\left(999+1017\right)+\left(\dfrac{101}{405015}+\dfrac{20}{81003}\right)$

   $C=2016+\left(\dfrac{101}{405015}+\dfrac{100}{405015}\right)$

   $C=2016+\dfrac{201}{405015}=2016\dfrac{1}{2015}$

Vậy $C=2016\dfrac{1}{2015}$

#1: ngày 23/07/2016
616

Thêm bình luận