1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đơn thức, đa thức - sơ đồ Hocner
  3. Đa thức một biến

Đa thức x4+4x3-20x2+16x+m chia hết 2x2-6+4


0

2

Cho đa thức B(x)=x4+4x3-20x2+16x+m. Tìm m để B(x) chia hết cho đa thức 2x2-6+4

Giải rõ giúp mik nha

5 trả lời:

1

quỳnh, em lớp 8 đúng không?

#1: ngày 21/08/2017
471

Thêm bình luận

1

B(x) = x4+4x3-20x2+16x+m = (2x2-6x+4).Q(x)        

x4+4x3-20x2+16x+m = 2(x - 1)(x - 2).Q(x) 

+ với x= 1 thì m= -1

+ x= 2 thì m= 0

vậy ko có giá trị nào của m

#2: ngày 21/08/2017
12

Thêm bình luận

1

Mik đang tìm m mà!

#3: ngày 21/08/2017
1

Thêm bình luận

1

đa thức chia hết cho 2x^2 - 6x +4 thì chia hết cho (x - 1)(x - 2)

 

#4: ngày 20/08/2017
12

Thêm bình luận