1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Phép chia, biểu diễn các số thực
  3. Liên phân số

Tìm giá trị của A, B trong liên phân số = 2751/1243


0

2

Cho em hỏi các bài tóan sau Bằng MTCT 570 VNPlus
Tìm các số tự nhiên A, B biết: $\dfrac{{2751}}{{1243}} = 2 + \dfrac{1}{{5 + \dfrac{1}{{3 + \dfrac{1}{{2 + \dfrac{1}{{A + \dfrac{1}{B}}}}}}}}}$
Em Cần bài gấp vào hôm nay, các anh chỉ giùm

1 trả lời:

1

Xem ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=A_hUvvKkNWI phút thứ 26:00 để tìm hiểu cụ thể.

#1: ngày 15/07/2016
616

Thêm bình luận