1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Tính tuổi của hai anh em biết 62,5% tuổi anh hơn 75%


0

1

Tính tuổi của hai anh em biết 62,5% tuổi anh hơn 75% tuổi em là 2 tuổi và 50% tuổi anh hơn 37,5% tuổi em là 7 tuổi

3 trả lời:

1

Gọi tuổi anh là a, tuổi em là b, ta có :

     $\dfrac{5}{8}a-\dfrac{3}{4}b=2$ (1)

     $\dfrac{1}{2}a-\dfrac{3}{8}b=7$ (2)

Nhân 2 với (2) : $a-\dfrac{3}{4}b=14$ (3)

Lấy (3) trừ (1) : $\dfrac{3}{8}a=12 \Rightarrow a=32$

     $b=\dfrac{\dfrac{1}{2}a-7}{\dfrac{3}{8}}=24$

Vậy anh 32 tuổi, em 24 tuổi.

#1: ngày 02/07/2016
616

Thêm bình luận

1

Vì 50% tuổi anh lớn hơn 37,5% tuổi em là 7 năm 
Nên 100% tuổi anh lớn hơn 75% tuổi em là 14 năm 
Mặt khác 62,5% tuổi anh lớn hơn 75% tuổi em là 2 năm 
Do đó : 100% - 62,5% = 37,5% (tuổi anh ) thì bằng :
14 - 2 = 12 (tuổi)
Tuổi anh là : 12 : 37,5% = 32 (tuổi)
75% tuổi em là : 32 - 14 = 18 (tuổi)
Tuổi em là: 18 : 75% = 24 (tuổi)
Vậy : Tuổi anh là 32 tuổi , tuổi em là 24 tuổi .
 

#2: ngày 02/07/2016
471

Thêm bình luận

0

hoan hô đúng rồi

#3: ngày 02/07/2016

Thêm bình luận