1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Góp ý - khác

Cho a+1/b=10;b+1/c=20;c+1/a=30 Tính abc+1/abc


0

1

Cho a+1/b=10;b+1/c=20;c+1/a=30

Tính abc+1/abc

0 trả lời: