1. Nguyễn Phương Thanh Ngân
  2. Hình học
  3. lớp 9

Bài toán về đa thức f(x)...........


0

0

cho đa thức f(x)=x4+ax3+bx2+cx

thỏa mãn a,b,c la 3 trong 4 nghiệm của đa thức f(x)

tìm a,b,c

0 trả lời: