1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Góp ý - khác

Tìm số tự nhiên có 10 chữ số biết số đó bằng lũy thừa bậc 6 của tổng các chữ của nó


0

1

Tìm số tự nhiên có 10 chữ số biết số đó bằng lũy thừa bậc 6 của tổng các chữ của nó

1 trả lời:

1

có 456=8303765625. Số cần tìm là 8303765625

#1: ngày 20/09/2017
1

Thêm bình luận