1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Ước chung, Bội chung, Số nguyên tố
  3. Ước chung - Bội chung

Tìm Bội Chung Nhỏ nhất của 4 số sau


0

1

Cho các số : a = 222222; b = 506506; c = 714714; d = 999999

a) Tìm BCNN của các số trên.

b) Tìm các ước chung của các số a,b,c,d

 

1 trả lời:

0

a)BCNN:60213939786

b)ƯCLN:1001

#1: ngày 06/10/2017

Thêm bình luận