1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đơn thức, đa thức - sơ đồ Hocner
  3. Đa thức nhiều biến

Tìm đa thức bậc bốn thõa điều kiện chia đa thức


5 trả lời:

0

Phải bạn có cach  giải không. đề ở Huế đỏ

#6: ngày 04/11/2015
2

Thêm bình luận