1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Ước chung, Bội chung, Số nguyên tố
  3. Ước chung - Bội chung

Tính tổng các ước của 1897^5+2981^5+3523^5


0

23

Cho M=1897^5+2981^5+3523^5. Tính tổng các ước số nguyên dương của M.

406
11 trả lời:

3

Phân tích các số thành thừa số nguyên tố bằng phím FACT: M=18975+29815+35235=75×2715+115×2715+135×2715

#1: ngày 24/03/2017
1

Thêm bình luận

1

mk đang cầnsmiley

#2: ngày 24/03/2017
249

Thêm bình luận

1

ai bt thì trợ giúp nhasmiley

#3: ngày 24/03/2017
249

Thêm bình luận

1

bài này thì mk ko btsmiley

#4: ngày 24/03/2017
249

Thêm bình luận