1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Ước chung, Bội chung, Số nguyên tố
  3. Ước chung - Bội chung

Tính tổng các Ước của một số lớn như 100940


0

14

Em gặp một bài trong toán casio tính tổng các Ước của các số nhỏ như 2016 thì em liệt kê được tất cả các Ước rồi tính tổng.

Đề bài: Tính tổng các Ước của một số lớn như 100940 thì làm như thế nào ạ?

Hướng dẫn em càng chi tiết càng tốt nha, em cảm ơn!

11 trả lời:

1

Đầu tiên ta phân tích số đó ra thừa số nguyên tố ra là a^m x b^n x c^p chẳng hạn thì ta có tổng các ước là (a^m + a^m-1 + ... + a + 1) (b^n + b^n-1 + ... + b + 1) (c^p + c^p-1 + ... + c + 1). Ví dụ như số 100940 ta phân tích ra được 2^2 x 5 x 7^2 x 103. Tổng các ước của chúng là (2^2 + 2 + 1) (5 + 1) (7^2 + 7 + 1) (103 +1) = 248976.

#1: ngày 19/02/2016
616

Thêm bình luận

1

nếu x phân tích ra thừa số nguyên tố dạng x=a bn cp thì tổng các ước dương của x là

( am +am-1 + am-2 + ... + 1 ) (bn +bn-1 + bn-2 + ... + 1 ) (cp +cp-1 + cp-2 + ... + 1 )

#2: ngày 16/02/2016
9

Thêm bình luận

1

@Người dùng ẩn 795363: 21:15 19/02/2016

theo mình nghĩ là bằng 0 vì có ước âm và dương

Ở dạng này thì không tính đến số âm bạn à!

#3: ngày 19/02/2016
616

Thêm bình luận

1

theo mình nghĩ là bằng 0 vì có ước âm và dương

#4: ngày 19/02/2016

Thêm bình luận