1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Ước chung, Bội chung, Số nguyên tố
  3. Ước chung - Bội chung

Tính tổng các Ước của một số lớn như 100940


11 trả lời:

1

nếu x phân tích ra thừa số nguyên tố dạng x=a bn cp thì tổng các ước dương của x là

( am +am-1 + am-2 + ... + 1 ) (bn +bn-1 + bn-2 + ... + 1 ) (cp +cp-1 + cp-2 + ... + 1 )

#6: ngày 17/02/2016
5

Thêm bình luận

1

( am +am-1 + am-2 + ... + 1 ) (bn +bn-1 + bn-2 + ... + 1 ) (cp +cp-1 + cp-2 + ... + 1 )

#7: ngày 16/02/2016
4

Thêm bình luận

1

395

#8: ngày 16/02/2016
4

Thêm bình luận

0

kq 248976 100%

                                                                       

#9: ngày 11/02/2017
3

Thêm bình luận

0

@Người dùng ẩn 995737: 15:08 06/01/2016

Em gặp một bài trong toán casio tính tổng các Ước của các số nhỏ như 2016 thì em liệt kê được tất cả các Ước rồi tính tổng.

Đề bài: Tính tổng các Ước của một số lớn như 100940 thì làm như thế nào ạ?

Hướng dẫn em càng chi tiết càng tốt nha, em cảm ơn!

có cách khác mà

 

#10: ngày 01/12/2016
4

Thêm bình luận