1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Ước chung, Bội chung, Số nguyên tố
  3. Ước chung - Bội chung

Tính tổng các Ước của một số lớn như 100940


11 trả lời:

0

thankwink

#11: ngày 29/11/2016

Thêm bình luận

0

@Người dùng ẩn 995737: 15:08 06/01/2016

Em gặp một bài trong toán casio tính tổng các Ước của các số nhỏ như 2016 thì em liệt kê được tất cả các Ước rồi tính tổng.

Đề bài: Tính tổng các Ước của một số lớn như 100940 thì làm như thế nào ạ?

Hướng dẫn em càng chi tiết càng tốt nha, em cảm ơn!

Chắc 395

#12: ngày 17/09/2016

Thêm bình luận