1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Số theo điều kiện

Tìm x biết x chia cho 19 dư 1, chia cho 23 dư 21 và chia cho 41 dư 3


6 trả lời:

0

số đó là 1000012789

 

#6: ngày 25/11/2016
1

Thêm bình luận

0

Lê Trung Hiếu: 19:56 24/11/2016

Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất có 10 chữ số, biết x chia cho 19 dư

1, chia cho 23 dư 21 và chia cho 41 dư 34.

 

#7: ngày 24/11/2016

Thêm bình luận