1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Góp ý - khác

Tìm tất cả các số tự nhiên sao cho lũy thừa bậc 2 của số đó bằng lũy thừa bậc 5 của tổng các chữ số


0

0

Tìm tất cả các số tự nhiên sao cho lũy thừa bậc 2 của số đó bằng lũy thừa bậc 5 của tổng các chữ số của nó  

 

0 trả lời: