1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Số theo điều kiện

Số tự nhiên có bốn chữ số chia cho tổng các chữ số


0

7

Khi đem các số tự nhiên có bốn chữ số chia cho tổng các chữ số của chính số đó thì thương lớn nhất có thể là bao nhiêu ?

 

6 trả lời:

1

kết quả là 1000 

ví dụ như: 1000.2000.3000.......9000

#1: ngày 28/12/2016
73

Thêm bình luận

1

#2: ngày 28/10/2016
196

Thêm bình luận

1

Bài này Đáp án 1000

#3: ngày 07/09/2016
164

Thêm bình luận

1

Dễ thôi 

Theo đề ta có : abcd là số có 4 chữ số,  thương lớn nhất của abcd :(a+b+c+d) = ?

=> (a+b+c+d)  phải bé nhất  và  abcd phải lớn nhất 

Vd: abcd= 9000 => thương  = 1000 mà 9876 thương = 329,2

      abcd = 1000=>thương =1000

Vậy thương lớn nhất = 1000

Bạn có thể kiểm tra lại = nhìu số khác ∩__∩

#4: ngày 07/09/2016
3

Thêm bình luận