1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức tổng quát

Tính tổng tất cả các chữ số có 4 chữ số chia hết cho 2


0

2

Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số chia hết cho 2, trong đó chữ số đầu và chữ số cuối giống nhau? Tính tổng tất cả các số đó.

5 trả lời:

1

Có 4 trường hợp, đó là chữ số đầu bằng chữ số cuối bằng 2;4;6;8 (không có trường hợp số 0), mỗi trường hợp có 99 số (hai số giữa chạy từ 01 đến 99) nên có tổng cộng 99x4=396 số.

Để tính tổng các số đó ta tính:

99(2002+4004+6006+8008)= shift sto A  (A=1981980).

Dùng xích-ma tính tổng các số từ 1 đến 99 rồi lấy tổng tìm được nhân 10 gán và B (B=49500).

Tổng cần tìm là A+4B= (2179980).

Đs có 396 số và tổng các số là 2179980

 

#1: ngày 13/03/2016
7

Thêm bình luận

1

@Trương Hoàng Vũ: 12:02 14/03/2016

Sorry bạn

mik nhầm

Có 1600 số

Tổng là 8800000

Sai rồi anh ơi. ĐA là có 400 số, tổng là 2200000

#2: ngày 15/03/2016
89

Thêm bình luận

1

Sorry bạn

mik nhầm

Có 1600 số

Tổng là 8800000

#3: ngày 14/03/2016
132

Thêm bình luận

1

Có 1296 số

Tổng là 7128000

#4: ngày 13/03/2016
132

Thêm bình luận