1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Tìm các số có 5 chữ số mà tổng các chữ số là 48


1 trả lời:

1

Đề bài sai, 9 là chữ số cao nhất thì 5 chữ số tổng cao nhất là 9.5 = 45 à tổng là 48 => đề bài sai

#1: ngày 19/09/2016
164

Thêm bình luận