1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Bài toán rơm tươi chứa 55% nước, rơm khô chứa 4% nước


0

15

Rơm tươi chứa 55% nước, rơm khô chứa 4% nước. Hỏi phơi 1 tấn rơm tươi thu được bao nhiêu kg rơm khô? (Biết rằng trong quá trình phơi không có sự hao hụt nào khác ngoài nước.)

406
6 trả lời:

1

100 ht cho ai giai được bài này

#1: ngày 22/04/2017
406

Thêm bình luận

1

mấy bạn giải giúp bài này nha

#2: ngày 22/04/2017
406

Thêm bình luận

1

kết quả chính xác là 468,75 kg

#3: ngày 22/04/2017
406

Thêm bình luận

1

Phân tích:

Rơm nguyên chất chứa 0% nước được hiểu giống như khái niệm  thuần hạt.

#4: ngày 22/04/2017
406

Thêm bình luận