1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đơn thức, đa thức - sơ đồ Hocner
  3. Đa thức một biến

Tìm tổng các hệ số của 1 đa thức Q(x) = (5x^2+3x-10)^64


0

4

Cho đa thức Q(x) = (5x2+3x-10)64. Tính tổng  các hệ số của đa thức chính sát tới hàng đơn vị.

11
4 trả lời:

1

calc x=1 thôi kq là 118446744073709551616

#1: ngày 06/09/2016
230

Thêm bình luận

1

tổng các hệ số của đa thức bằng giá trị của f(1) và bằng 18446744073709551616

#2: ngày 06/09/2016
85

Thêm bình luận

0

Ng P Thanh Ngân sai oy kìa

#3: ngày 07/09/2016
7

Thêm bình luận

0

Bạn nhập giá trị biểu thức vào máy,  sử dụng CALC x=1 , kq= 1844674473709551616

*^O^*

#4: ngày 07/09/2016
3

Thêm bình luận