1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Hệ phương trình, bất phương trình, Max - Min
  3. Hệ phương trình

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x + y biết xyz = (1-x)(1-y)(1-z)


0

5

Cho x, y và z là các số thực thuộc khoản (0, 1) và thỏa mãn xyz = (1-x)(1-y)(1-z).

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x + y + z + 1/x +1/y +1/z

Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản.

73
6 trả lời:

1

Trần Minh Thành: 20:47 08/07/2016

Mấy cái bài dạng như thế này thường có giá trị nhỏ nhất khi tất cả các biến bằng nhau 

thường thôi

#1: ngày 08/07/2016
616

Thêm bình luận

1

kq;1

 

#2: ngày 08/07/2016
49

Thêm bình luận

1

15/2

#3: ngày 08/07/2016
20

Thêm bình luận

1

15/2

#4: ngày 08/07/2016
196

Thêm bình luận