1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Phép chia, biểu diễn các số thực
  3. Liên phân số

Tính giá trị của liên phân số bằng 3/676/1307


0

1

Tìm a và b thuộc số tự nhiên thỏa mãn: $1 + \dfrac{{10}}{{3 + \dfrac{5}{{5 + \dfrac{1}{{{\rm{a  +  }}\dfrac{{\rm{1}}}{{\rm{b}}}}}}}}} = 3\dfrac{{676}}{{1307}}$

 

1 trả lời:

1

tính từ trên xuống

kq

a=7;b=9

#1: ngày 23/07/2017
32

Thêm bình luận