1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Đồng dư thức

Tìm thương và số dư của phép chia (3^20+1) cho (2^15+1)


0

2

 Tìm thương và số dư của phép chia (3^20+1) cho (2^15+1)?   

6 trả lời:

1

3^20 + 1 = 3486784402

2^15 + 1 = 32769

Nhập máy tính: 3486784402 :R 32769

Máy ra: 106404, R = 31726

Vậy 3^20 + 1 chia cho 2^15 + 1 ra thương là 106404, dư là 31726.

#1: ngày 08/05/2016
616

Thêm bình luận

1

2015 chia 156 dư 143

#2: ngày 03/05/2016
616

Thêm bình luận

1

143

#3: ngày 02/05/2016
132

Thêm bình luận

1

2015chia 156 dư mấy

 

#4: ngày 02/05/2016
3

Thêm bình luận