1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Đồng dư thức

Tìm ba chữ số tận cùng 1^3 + 2^3 +3^3 + 4^3 +...+(2014^2018)^3


0

0

Tìm ba chữ số tận cùng của 1^3 + 2^3 +3^3 + 4^3 +...+(2014^2018)^3

3
1 trả lời:

2

Do 2014 là số tự nhiên chia hết cho 2 nhưng ko chia hết cho 5 

áp dụng đồng dư 2014 đồng dư với 14 (mod 1000)

=> 142000k có tận cùng là 376 

Mà 1418 có tận cùng là 656

=> 142018 có 3 chữ số tận cùng là 656

Ta có cthuc sau 13+23+33+43..........................+n3

= n2(n+2)2 chia 4 

vậy cái này vừa áp dụng tính tổng và cả chữ số tận cùng luôn nha

thay 656 và n ra kết quả là 46579998976

Vậy 3 chữ số tận cùng của 142018 có 3 chữ số tận cùng là 976

#1: ngày 24/09/2016
199

Thêm bình luận