1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức tổng quát

Dãy số Un+1=2Un -n bình phương + 2n+1


0

1

Bài 1 Cho U1 = 3; Un+1=2Un -n bình phương + 2n+1; n thuộc N sao

a) Lập quy trình ấn phím giá trị các số hạng của dãy số. Từ đó tính U20; U25

 b)  Tính U60

Bài 2 Cho dãy số Un = (10+căn 3) mũ n - (10-căn 3) mũ n : 2 căn 3
n=0;1;2;....

Lập qui trình ấn phím liên tục tính Un+2 theo Un+1 và Un. Từ đó tính giá trị biểu thức M= 3U7 +8U12 :2 - 81

1 trả lời:

1

@Người dùng ẩn 803201: 09:40 04/08/2017

Bài 1 Cho U1 = 3; Un+1=2Un -n bình phương + 2n+1; n thuộc N sao

a) Lập quy trình ấn phím giá trị các số hạng của dãy số. Từ đó tính U20; U25

 

 

 b)  Tính U60

Bài 2 Cho dãy số Un = (10+căn 3) mũ n - (10-căn 3) mũ n : 2 căn 3
n=0;1;2;....

Lập qui trình ấn phím liên tục tính Un+2 theo Un+1 và Un. Từ đó tính giá trị biểu thức M= 3U7 +8U12 :2 - 81

 

#1: ngày 04/08/2017
2

Thêm bình luận