1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đơn thức, đa thức - sơ đồ Hocner
  3. Đa thức nhiều biến

Tìm m, n để C(x) chia hết cho x2−3x+2x2−3x+2


0

2

Cho đa thức C(x)=mx5+x4+2nx3+x+2062C(x)=mx5+x4+2nx3+x+2062. Tìm m, n để C(x)C(x) chia hết cho đa thức x2−3x+2x2−3x+2 (Làm tròn kết quả đến 3 chữ số ở phần thập phân)

2 trả lời:

1

Phương trình x2 - 3x + 2 = 0 có hai nghiệm x = 1 và x = 2.

C(x) chia hết cho  x2 - 3x + 2 nên C(1) = 0 và C(2) = 0

C(1) = 0 ⇔ m + 2n + 2064 = 0 ⇔ m + 2n = - 2064 (1)

C(2) = 0 ⇔ 32m + 16n + 2080 = 0 ⇔ 2m + n = - 130 (2)

Giải hệ PT (1) và  (2) bằng MTCT: ta được m, n

#1: ngày 01/03/2017
18

Thêm bình luận

1

hay wa thầy ơi

cảm ơn thầy nhìu

#2: ngày 01/03/2017
249

Thêm bình luận