1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Góp ý - khác

Bài toán: Ba đội cày làm việc trên ba cánh đồng


1

5

Ba đội cày làm việc trên ba cánh đồng có diện tích như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 12 ngày. Đội thứ hai hoàn thành công việc trong 9 ngày. Đội thứ ba hoàn thành công việc trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày biết Đội thứ nhất ít hơn Đội thứ hai 2 máy và năng suất của các máy như nhau.

471
1 trả lời:

3

gọi đội 1 ,2,3 lần lượt là a,b,c

vì số máy cày tỉ lệ nghịch với số ngày nên

12a=9b=8c

=> $\dfrac{a}{\dfrac{1}{12}}=\dfrac{b}{\dfrac{1}{9}}=\dfrac{a}{\dfrac{1}{8}}$

Áp dụng t/c cua day ti so bang nhau ta co

$\dfrac{a}{\dfrac{1}{12}}=\dfrac{b}{\dfrac{1}{9}}=\dfrac{a}{\dfrac{1}{8}}=\dfrac{b-a}{\dfrac{1}{9}-\dfrac{1}{12}}=\dfrac{2}{\dfrac{1}{36}}=72$

đội 1 có 72.1/12=6(may cay)

đội 2 có 6+2=8(may cay)

đội 3 có 72.1/8=9(may cay)

#1: ngày 09/06/2016
196

Thêm bình luận