1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Thảo luận vấn đề chung
  3. Khác

Tìm số dư A=2^3+3^4+4^5+...+10^11 cho số 17


0

0

 Tìm số dư khi chia số A = 2+34+45+...+1011 cho số 17.
Giúp e vs ^^ trình bày cả cách làm nhasmiley

 

0 trả lời: