1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Đồng dư thức

Tìm số dư của phép chia 13^2015 cho 41


0

8

Tìm số dư của phép chia 132015 cho 41

9 trả lời:

1

Ta có : 1340 mod 41 = 1  => (1340)50 mod 41 = 1  ; 1315 mod 41 = 14

Mặt khác : 2015 = 40 x 50 +15  => 132015 = (1340)50 x 1315 mod 41 = 14

#1: ngày 22/04/2016
56

Thêm bình luận

1

14 nheheart

#2: ngày 27/07/2017
471

Thêm bình luận

1

14

#3: ngày 23/04/2016

Thêm bình luận

1

14

#4: ngày 23/04/2016
3

Thêm bình luận