1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Hàm số đồ thi, Các chuyên đề khác

Có thể vẽ được bao nhiêu tam giác từ 75 điểm


0

3

Trong mặt phẳng cho 75 điểm phân biệt!Biết rằng duy nhất chỉ có 3 điểm thẳng hàng.Hỏi nếu lấy các điểm đó làm đình của tam giác thì có thể vẽ được nhiều nhất bao nhiêu tam giác ?

chỉ cho mình công thức tổng quát nhé ,thanks

2 trả lời:

1

Trong 75 điểm ta chọn được 75 điểm làm đỉnh thứ nhất của tam giác, sau đó ta còn 74 điểm cho đỉnh thứ hai và 73 điểm cho đỉnh thứ ba. Nhưng nếu như vậy thì mỗi tam giác bị lặp lại đúng 6 lần (ví dụ : ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, CBA). Cho nên ta phải chia cho 6 rồi trừ 1 tam giác (vì có 3 điểm thẳng hàng). Vậy công thức đúng phải là:

          $\dfrac{75.74.73}{6}-1=67524$ (tam giác)

                    Đáp số : 67524 tam giác (kết quả đã được kiểm chứng)

#1: ngày 11/09/2016
616

Thêm bình luận

1

Mai Ba: 07:34 11/09/2016

Trong mặt phẳng cho 75 điểm phân biệt!Biết rằng duy nhất chỉ có 3 điểm thẳng hàng.Hỏi nếu lấy các điểm đó làm đình của tam giác thì có thể vẽ được nhiều nhất bao nhiêu tam giác ?

chỉ cho mình công thức tổng quát nhé ,thanks

Ta thấy cứ có 3 điểm không thẳng hàng thì sẽ tạo ra 1 tam giác, 3 điểm thẳng hàng sẽ k tạo thành tam giác đc nên:

CTTQ: 75C3 - 1= 67524

cách ấn : 75 shift chia(dấu chia) 3 -1=67524

 

#2: ngày 11/09/2016
10

Thêm bình luận