1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán lãi suất

Diện tích khu vườn nhà chú Sáu ít hơn diện tích khu vườn nhà chú Tư là 20%


0

10

Sản lượng vải của  khu vườn nhà chú Tư hơn sản lượng vải của khu vườn chú Sáu là 15% .Diện tích khu vườn nhà chú Sáu ít hơn diện tích khu vườn nhà chú Tư là 20%. Hãy so sánh năng suất vải ở  2 khu vườn hơn kém nhau bao nhiêu % ? 

406
3 trả lời:

1

cách làm như sau:

Coi  sản lượng vải ở khu vườn nhà chú Tư là 100% thì sản lượng vải ở khu vườn nhà chú Sáu chiếm là

100%  - 15%  = 85% ( Sản lượng vải nhà chú Tư)

Coi  diện tích  khu vườn nhà chú Tư là 100% thì diện tích khu vườn nhà chú Sáu là

100%   -  20%   = 80% ( diện tích khu vườn nhà chú Tư)

Vậy so với năng suất vải   vườn nhà chú Tư thì năng suất vải vườn nhà chú Sáu chiếm là

85 %    :  80 %   =  106,25%

 

Vậy năng suất vải ở khu vừơn nhà chú Sáu hơn năng suất vải  vườn nhà chú Tư là

106,25% - 100% =  6,25%

Đáp số 6,25 %

#1: ngày 04/04/2017
406

Thêm bình luận

1

cũng hay nha

cảm ơn phú nhìu

#2: ngày 06/04/2017
249

Thêm bình luận

1

cho mk xin ý kiến xem cách làm đúng ko

#3: ngày 05/04/2017
406

Thêm bình luận