1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán lãi suất

Chị Hoa vay 20 triệu đồng để kinh doanh với lãi suất 1,5%/tháng


0

11

Chị Hoa vay ngân hàng 20 triệu đồng để kinh doanh với lãi suất 1,5%/tháng.Trong 2 năm đầu chị Hoa chỉ trả lãi hàng tháng theo lãi suất của ngân hàng,những năm còn lại chị trả 500 nghìn đồng /tháng.Hỏi sau bao nhiêu tháng chị Hoa sẽ trả hết nợ ?

Giải chi tiết nha mọi người

7 trả lời:

2

Sau 2 năm đầu chi Hoa vẫn còn nợ ở ngân hàng 20 triệu đồng

Đặt 20 triệu = A, 1,5% = m và 500 nghìn đồng = a và n là số tháng để trả hết nợ.

* Số tiền lãi người vay phải trả ở tháng thứ nhất(tháng thứ 13) là : mA (đồng)

   Khi đó người vay nợ ngân hàng ở tháng thứ nhất là : A + mA = A.(1 + m) (đồng)

   Những vì ở tháng thứ nhất người vay trả a đồng nên số tiền còn nợ lại ngân hàng sau tháng thứ nhất là : T1 = A.(1 + m) – a  (đồng)

* Số tiền lãi người vay phải trả ở tháng thứ hai là : m[ A.(1 + m) – a ] (đồng)

   Khi đó người vay nợ ngân hàng ở tháng thứ hai là :

   A.(1 + m) – a   + m[ A.(1 + m) – a ] = [ A.(1 + m) – a ]( 1+ m)

                                                              = A.(1 + m) 2 - a (1 + m)  (đồng)

    Nhưng vì ở tháng thứ hai người vay trả a đồng nên số tiền còn nợ lại ngân hàng sau tháng thứ hai  là : T2 = A.(1 + m) 2 - a (1 + m)  – a = A.(1 + m) 2 - a [(1 + m) + 1]   (đồng)

* Số tiền lãi người vay phải trả ở tháng thứ ba là :

      m[A.(1 + m) 2 - a [(1 + m) + 1](đồng)

 Khi đó người vay nợ ngân hàng ở tháng thứ ba là :

     A.(1 + m) 2 - a [(1 + m) + 1]   + m[ A.(1 + m) 2 - a [(1 + m) + 1]  

      = {A.(1 + m) 2 - a [(1 + m) + 1]}(1 + m)

      = A.(1 + m) 3 - a [(1 + m)2 + (1 + m)] (đồng)

Nhưng vì ở tháng thứ ba người vay trả a đồng nên số tiền còn nợ lại ngân hàng sau tháng thứ ba là :

T3 = A.(1 + m) 3 - a [(1 + m)2  + (1 + m)] – a

= A.(1 + m) 3 - a [(1 + m)2  + (1 + m) + 1] (đồng)

.....

* Số tiền còn nợ lại sau tháng thứ n là :

Tn = A.(1 + m) n - a [(1 + m)n-1  + (1 + m)n-2 +...+(1 + m) +  1]

 $ = A{(1 + m)^n} - a.\dfrac{{{{(1 + m)}^n} - 1}}{m}$

Để trả hết nợ ta phải có $ = A{(1 + m)^n} - a.\dfrac{{{{(1 + m)}^n} - 1}}{m}$ = 0

Suy ra: $n = \log _{1 + m}^{}\left( {\dfrac{a}{{a - m.A}}} \right) = \log _{1 + 1,5\% }^{}\left( {\dfrac{{5.10\^5}}{{5.10\^5 - 1,5\% .2.10\^7}}} \right) = 61,544....$

Vậy cần 62 + 24 = 86 tháng thì cô Hoa mới trả hết nợ

#1: ngày 19/08/2016
59

Thêm bình luận

1

thank bài rất hay cam on

#2: ngày 23/09/2016
3

Thêm bình luận

1

cảm ơn bạn rất nhiều

Bài rất hay

#3: ngày 06/09/2016

Thêm bình luận

1

cảm ơn bạn rất nhiều

bài rất hay

#4: ngày 05/09/2016

Thêm bình luận