1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Một mảnh đất hình chữ nhật nay được mở thêm chiều dài 10%; thêm chiều rộng 10 %


0

12

Một mảnh đất hình chữ nhật nay được mở thêm chiều dài 10%; thêm chiều rộng 10 % .Hỏi khi đó diện tích mảnh đất tăng thêm bao nhiêu %  so với diện tích ban đầu.?

406
3 trả lời:

2

cách làm chi tiết:

 

Bài giải

Coi chiều dài ban đầu của mảnh đất HCN là 100% thì chiều dài  khi mở rộng  của mảnh đất HCN là

100% + 10 % = 110% (chiều dài ban đầu )

Coi chiều rộng  ban đầu của mảnh đất HCN là 100% thì chiều rộng khi mở rộng  của mảnh đất HCN là

100%  + 10 % = 110% (chiều rộng ban đầu )

Vậy khi  chiều rộng ,chiều dài đều mở rộng thêm 10% thì diện tích so với lúc đầu tăng số % là

110 % x 110 % - 100% x 100%  = 21% ( diện tích ban đầu )

                                                 Đáp số :  Tăng 21 %

#1: ngày 12/04/2017
406

Thêm bình luận

2

cách làm như sau:

Phân tích  S  = a x b               

Xác định tỷ số % giữa diện tích phần tăng thêm với diện tích HCN ban đầu ( 242- 200) : 200                 

#2: ngày 12/04/2017
406

Thêm bình luận

0

cái này dễ mà smiley

#3: ngày 13/04/2017
249

Thêm bình luận