1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Đi từ A đến B trong 4 ngày biết ngày đầu bằng ½ quãng đường đi


0

0

Một người đi từ A đến B trong 4 ngày. Biết quãng đường đi được trong ngày đầu bằng $\dfrac{1}{2}$ quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong ngày thứ hai bằng $\dfrac{1}{3}$ quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong ngày thứ ba bằng $\dfrac{1}{4}$ quãng đường đi trong 3 ngày còn lại. Ngày cuối cùng đi được $52km$. Tính độ dài quãng đường AB.

27
4 trả lời:

1

Quãng đường đi trong ngày thứ nhất đi được bằng 1/2 quãng đường đi trong ba ngày còn lại .

Nên quãng đường đi trong ngày thứ nhất đi bằng 1/3 quãng đường AB Quãng đường trong ngày thứ hai đi đc bằng 1/3 quãng đường đi đc trong ba ngày còn lại.

Nên quãng đường đi trong ngày thứ ba đi được bằng 1/4 quãng đường AB Quãng đường đi được trong ngày thứ ba đi được bằng 1/4 quãng đườn đi trong ba ngày còn lại.

Nên quãng đường đi được trong ngày thứ ba bằng 1/5 quãng đường AB Vậy số phần quãng đường đi trong ngày thứ 4 là:

1‐ ﴾1/3 + 1/4 + 1/5﴿= 13/60 ﴾quãng đường AB﴿

Quãng đương AB là: 52: 13/60= 240 ﴾km﴿

#1: ngày 11/09/2016
1

Thêm bình luận

1

Ba ngày đầu đi được số phần quãng đường là :

 1/2 + 1/3 + 1/4 = 13/12 ( quãng đường )

Độ dài quãng đường là : 

52 : 13/12 = 48 ( km )

Đáp số : 48 km

#2: ngày 08/09/2016
35

Thêm bình luận

0

Có ai nhận điểm HT không

#3: ngày 20/09/2016
35

Thêm bình luận

0

 

Một người đi từ A đến B trong 4 ngày. Biết quãng đường đi được trong ngày đầu bằng 1212 quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong ngày thứ hai bằng 1313 quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong ngày thứ ba bằng 1414 quãng đường đi trong 3 ngày còn lại. Ngày cuối cùng đi được 52km52km. Tính độ dài quãng đường AB.

 

#4: ngày 11/09/2016
1

Thêm bình luận