1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Phương trình, lượng giác, nghiệm nguyên
  3. Phương trình nghiệm nguyên

Tìm cặp số nguyên (x;y) sao cho x^2+2x-2y-y^2=2011


0

4

Tìm tất cả các cặp số nguyên (x;y) biết :

x^2+2x-2y-y^2=2011

3 trả lời:

1

Thịnh làm lộn rùi kìa smiley

$\begin{array}{l}
{x^2} + 2x - 2y - {y^2} = 2011\\
 \Leftrightarrow {x^2} + 2x + 1 - \left( {{y^2} + 2y + 1} \right) = 2011\\
 \Leftrightarrow {\left( {x + 1} \right)^2} - {\left( {y + 1} \right)^2} = 2011\\
 \Leftrightarrow \left( {x - y} \right)\left( {x + y + 2} \right) = 2011
\end{array}$

Mà 2011 là SNT 

$ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
\left( {x - y} \right) = 1\\
\left( {x + y + 2} \right) = 2011
\end{array} \right.\\
\left\{ \begin{array}{l}
\left( {x - y} \right) = 2011\\
\left( {x + y + 2} \right) = 1
\end{array} \right.
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
x = 1005\\
y = 1004
\end{array} \right.\\
\left\{ \begin{array}{l}
x = 1005\\
y =  - 1004
\end{array} \right.
\end{array} \right.$

Mà x,y nguyên => (x;y)=(1005;1004)smiley

 

#1: ngày 24/09/2016
62

Thêm bình luận

1

$x^2+2x-2y-y^2=2011$

$(x^2+2x+1)-(y^2+2y+1)=2010$

$(x+1)^2-(y-1)^2=2010$

$xy(x-y+2)=2010$

Từ đây phân tích ra TSNT rồi giải từng trường hợp là được.

#2: ngày 23/09/2016
616

Thêm bình luận

1

Thịnh xem lại đẳng thức cuối cùng nha e

#3: ngày 24/09/2016
132

Thêm bình luận