1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Tập hợp - Tổ hợp - Xác suất

Xác suất có ít nhất 1 số lẻ trong tập S có 4 số


0

2

Tập S gồm tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tìm số phần tử của tập S. Lấy ngẫu nhiên từ S ra 4 số. Tính xác suất để trong 4 số đó có ít nhất 1 số lẻ 

 

 

1 trả lời:

1

a) Tìm số phần tử của tập S :

Ta thấy để tạo ra các số tự nhiên có ba chữ số từ các chữ số đã cho thì mỗi chữ số phải xuất hiện 1 lần.

Số 0 không thể đứng đầu nên có 6 cách chọn chữ số hàng trăm (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Trừ một số ở hàng trăm ra ta có 5 cách chọn chữ số hàng chục cộng thêm chữ số 0 nữa là 6 cách

Còn lại có 5 cách chọn chữ số hàng đơn vị.

Vậy có số số tự nhiên là: 6.6.5 = 180 (số)

Vậy tập S có 180 phần tử.

#1: ngày 25/06/2016
616

Thêm bình luận