1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức tổng quát

Tìm số tự nhiên n thỏa mãn: 1 + 3 + 5 + 7 + ... + (2n +1) = 4032064


0

4

Tìm số tự nhiên n thỏa mãn : 1+3+5+7+...+(2n+1)= 4032064

2 trả lời:

1

n bằng : 4032047/2 ( chuyển vế bình thường thôi mà :) ) . Hỏi kì vậy !

#1: ngày 29/07/2016
74

Thêm bình luận

0

Bobby Fischer: 09:50 29/07/2016

Tìm số tự nhiên n thỏa mãn : 1 + 3 + 5 + 7 + 2n +1 = 4032064

1 + 3 + 5 +7 +2n +1 = 4032064

<=> 17 + 2n = 4032064

<=> 2n = 4032064 - 17 = 4032047

<=> n = 4032047 : 2 = 2016023,5

#2: ngày 17/08/2016
123

Thêm bình luận