1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Phép chia, biểu diễn các số thực
  3. Liên phân số

Tìm x ở mẫu dưới cùng của liên phân số


0

2

Cho liên phân số sau 

$\dfrac{{20}}{{2 + \dfrac{1}{{3 + \dfrac{1}{{4 + \dfrac{1}{x}}}}}}} = \dfrac{{2003}}{{2 + \dfrac{3}{{4 + \dfrac{5}{{6 + \dfrac{7}{8}}}}}}}$

Tìm x và viết kết quả dưới dạng phân số 

3 trả lời:

1

Mấy đứa ngu im đi không biết làm nói chuyện như l người ta

#1: ngày 25/10/2016
199

Thêm bình luận

1

Tìm x nhé , đó là cách làm 

#2: ngày 25/10/2016

Thêm bình luận

0

Nguyễn Thành Trung: 19:30 25/10/2016

Cho liên phân số sau 

202+13+14+1x=20032+34+56+78202+13+14+1x=20032+34+56+78

Tìm x và viết kết quả dưới dạng phân số 

Tính ra để tìm x

 

#3: ngày 25/10/2016
164

Thêm bình luận