1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

A gấp 3 lần B, 9% số viên bi ở túi A được lấy ra bỏ vào túi C


0

8

Túi A có số viên bi nhiều gấp 3 lần số viên bi ở túi B, 9% số viên bi ở túi A được lấy ra bỏ vào túi C, 21% số viên bi ở túi B được lấy ra bỏ vào túi C. Sau khi chuyển như vậy thì túi C có 248 viên bi và nhiều hơn 24% số viên bi lúc đâìu túi C có.

Hỏi lúc đầu mỗi túi có bao nhiêu viên bi?

4 trả lời:

1

Hoặc cách sau:

 21 % số bi ở túi B thì bằng số % ở túi A là

21 %   :     3 =   7% ( số bi ở túi A)

Vậy túi C đã nhận thêm là

9 %  +  7 %  = 16 % (số bi ở túi A)

Coi số bi lúc đầu túi C có là 100% thì sau khi được nhận thêm chiếm là:

100% + 24% = 124% (số bi lúc đầu ở túi C)

Vậy 16% số bi lúc đầu ở túi A  bằng 24% số bi lúc đầu túi C có.

Vậy lúc đầu túi C có số viên bi là :

248 : 124 x 100 = 200 (viên bi)

Số bi lúc đầu túi  A  có là:

(248 - 200) : 16 x 100 = 300 (viên bi)

Số bi lúc đầu túi B có là:

300    :   3 = 100 (viên bi)

#1: ngày 10/04/2017
406

Thêm bình luận

1

Bài giải

9% số bi ở túi A thì bằng số % số bi ở túi B

9% x 3 = 27% (số bi túi B)

Vậy túi C được nhận thêm

27% + 21%  = 48% (số bi ở túi B)

Coi số bi lúc đầu túi C có là 100% thì sau khi được nhận thêm chiếm là:

100% + 24% = 124% (số bi lúc đầu ở túi C)

Vậy 48% số bi lúc đầu ở túi B bằng so % số bi lúc đầu túi C có.

                        124% - 100%  = 24%

Vậy lúc đầu túi C có số viên bi là :

248 : 124 x 100 = 200 (viên bi)

Số bi lúc đầu túi B có là:

(248 - 200) : 48 x 100 = 100 (viên bi)

Số bi lúc đầu túi A có là:

100 x 3 = 300 (viên bi)

Đáp số:

                                                                Túi A: 300 viên bi

                                                                 Túi B: 100 viên bi

                                                                     Túi C: 200 viên bi

#2: ngày 10/04/2017
406

Thêm bình luận

1

Thử lại : lấy 9% ở túi A là 27 viên cho vào túi C , 21 % ở túi B  cho vào túi C là 21 viên , Vậy tổng só túi C nhận thêm là 48 viên  với lúc đầu có 200 viên  là 248 viên )

#3: ngày 10/04/2017
406

Thêm bình luận

1

Phân tích : 1% số viên bi ở túi A=? % só viên bi ở túi B

=> số % túi C nhận được là bao nhiêu ?

#4: ngày 10/04/2017
406

Thêm bình luận