1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Tập hợp - Tổ hợp - Xác suất

Tính số thóc sau khi phơi khô biết tỉ lệ nước 10%, 0,5%


10 trả lời:

0

gần đúng

#11: ngày 01/07/2016

Thêm bình luận