1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Phương trình, lượng giác, nghiệm nguyên
  3. Phương trình nghiệm nguyên

Giải phương trình 2 ẩn bằng máy tính casio


2

6

Tính tổng các x thỏa mãn x,y là số nguyên dương và phương trình: 3x2 + xy + 2y5 = 35362

5 trả lời:

4

PT ban đầu <=> $3x^2+xy+2y^5-35362=0$

Xét $\Delta = y^2 - 24y^5 + 424344$

Nhận xét : y nguyên và 0<y<8

Thay y từ 1 tới 7 vào thấy rằng chỉ y=7 thì $\Delta$ nguyên

vậy y=7

=> x=23

Vậy tổng là 30

#1: ngày 25/06/2016
196

Thêm bình luận

2

Chặn điều kiện lại

2y535362 => y≤7 

rồi em thế y=0;1;2;3;4;5;6;7 tìm đc x tương ứng 

(x=23;y=7)

#2: ngày 19/04/2016
132

Thêm bình luận

2

ukm tôi làm tổng x, y luôn

#3: ngày 12/11/2016
196

Thêm bình luận

2

sai nha hiếu người ta kêu tổng x thôi = 23 thôi

#4: ngày 13/08/2016
199

Thêm bình luận