1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức truy hồi

Công thức tổng quát 1/1 + 3/2 + 6/3 + 10/4 + ..... + 2027091/2013


1

4

Tìm công thức tổng quát và tính tổng của dãy số cực khó sau:  giúp mình đề khó đấy  

1/1 + 3/2 + 6/3 + 10/4 + 15/5 + 21/6 + ..... + 2027091/2013

11
3 trả lời:

1

Từ CT trên 

=> $\sum\limits_{x = 1}^{2013} {\left( {\dfrac{1}{2}n + \dfrac{1}{2}} \right)}  = 1014552$

#1: ngày 08/08/2016
62

Thanks » Ẩn danh 784249 0 0 ngày 19/10/2018

Thêm bình luận

2

${S_n} = 1 + \dfrac{3}{2} + \dfrac{6}{3} + \dfrac{{10}}{4} + \dfrac{{15}}{5} + \dfrac{{21}}{6} + ... + (\dfrac{1}{2}n + \dfrac{1}{2})$ , n = 1,2,3,...

#2: ngày 07/08/2016
56

Thêm bình luận

0

Giỏi quá.

#3: ngày 09/08/2016
59

Thêm bình luận