1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức tổng quát

Tìm công thức tổng quát của dãy số trong toán casio


0

3

Tìm công thức tổng quát của dãy số Un = Un-1 + 3n2 + 5

Đây là một dạng toán về dãy số trong toán casio, thầy/cô và các bạn nào biết làm hướng dẫn mình với!

2 trả lời:

1

chuyển u(n) qua đc u(n-1)-u(n)=-3n^2-5
 ghi ra u1 -u2 = -3*(1)^2-5
        u2 -u3 = -3*(2)^2-5
             ....
        đến số hạng x cần tìm ghi vầy
        u(x-1)-u(x)=-3*(x-1)^2-5
 cộng các đẳng thức trên đc
  u1 -u(x) = -3*(1^2+2^2+..+(x-1)^2)-5*(x-1)
=> u(x) = u1 + 3*(1^2+2^2 +...+(x-1)^2)+5*(x-1)
bài này cần có u1 để làm !
 

#1: ngày 14/02/2016

Thêm bình luận

1

1 -> A          2-> b

#2: ngày 30/01/2016
123

Thêm bình luận