1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Ước chung, Bội chung, Số nguyên tố
  3. Số nguyên tố

Tìm các số nguyên tố p sao cho 2^n - 2 không chia hết cho n


0

1

Với p là số nguyên tố, đặt n = (22p - 1)/3.Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho 2- 2  không chia hết cho n 

1 trả lời:

0

bạn biết chỉ mình vs nhé Tks

#1: ngày 03/10/2016
15

Thêm bình luận