1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Người ta phơi 400kg hạt tươi, sau khi phơi thì khối lượng giảm đi 60 kg


0

0

Người ta phơi 400kg hạt tươi, sau khi phơi thì khối lượng giảm đi 60 kg. Tính tỉ  số phần trăm giữa lượng nước và lượng thuần hạt có trong hạt đã phơi khô. Biết rằng trong hạt tươi lượng nước chiếm tỉ lệ 20%.

2 trả lời:

1

Giải:

Lượng nước trong 400kg hạt tươi là:

400 : 100 x 20 = 80(kg)

Lượng thuần hạt trong 400kg hạt tươi là:

400 – 80 = 320(kg)

Lượng nước trong hạt khô là:

80 – 60 = 20(kg)

Vì lượng thuần hạt không thay đổi trong hạt đã phơi khô nên tỉ số phần trăm giữa lượng nước và lượng thuần hạt có trong hạt đã phơi khô là:                                                    

  20 : 320 = 6,25 %

             Đáp số: 6,25 %

#1: ngày 18/04/2017
90

Thêm bình luận

1

 Phân tích:

- Xác định được đại lượng không thay đổi trong bài toán này là lượng thuần hạt.

- Tìm lượng nước trong hạt tươi từ đó tìm được lượng nước trong hạt khô và lượng thuần hạt. 

#2: ngày 18/04/2017
90

Thêm bình luận