1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Tính số bi mỗi ngày lấy ra số bi bằng tổng hai ngày trước đó


0

4

Một người bỏ bi vào hộp theo quy tắc: ngày đầu 1 viên, ngày sau bỏ bi vào gấp đôi ngày trước đó. Cùng lúc ấy, cũng lấy bi ra theo quy tắc: ngày đầu và ngày thứ hai lấy ra một viên, ngày thứ ba trở đi mỗi ngày lấy ra số bi bằng tổng hai ngày trước đó. Tính số bi trong hộp sau 64 ngày.

Giúp mk giải bài này nhớ có cách làm chi tiết.

7 trả lời:

1

Trần Tấn Phúc: 21:06 08/02/2017

Một người bỏ bi vào hộp theo quy tắc: ngày đầu 1 viên, ngày sau bỏ bi vào gấp đôi ngày trước đó. Cùng lúc ấy, cũng lấy bi ra theo quy tắc: ngày đầu và ngày thứ hai lấy ra một viên, ngày thứ ba trở đi mỗi ngày lấy ra số bi bằng tổng hai ngày trước đó. Tính số bi trong hộp sau 64 ngày.

Giúp mk giải bài này nhớ có cách làm chi tiết.

Gọi S là số bi trong hộp sau 64 ngày

Theo đề bài,ta có:

S = 1+2+22+...+263

S = $\dfrac{264-1}{1}$ = 18446744073709551615

like nha

#1: ngày 16/02/2017
123

Thêm bình luận

1

lập quy trình X=X+1:A=B+A:C=C+A:X=X+1:B=A+B:C=C+B

X?=2;B?=1;A?=1;C?=2

CALC == 

Cho tới X=64 thì bấm cho tới C=C+B thì đó là kq của fibonaxi

#2: ngày 12/02/2017
27

Thêm bình luận

1

bít là như v rùi nhưng dãy fibonat tính ra rất lâu có cách nào tính nhanh hơn ko

#3: ngày 10/02/2017
255

Thêm bình luận

1

(2^64 -1) - (tổng của 64 số đầu trong fibonaxi

#4: ngày 10/02/2017
27

Thêm bình luận