1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Số theo điều kiện

Tìm số mà lập phương số đó có 4 chữ số tận cùng là 3


1

6

Tìm số tự nhiên bé nhất mà lập phương số đó có 4 chữ số tận cùng là 3

17 trả lời:

2

 - Dùng TABLE (MODE 7) nhập :  $f(x)=x^3$ Bấm == Start? 1= End? 9 = Step ? 1 =

   Thực hiện dò tìm ta thấy chỉ có x = 7 là có chữ số tận cùng là 3

 - Thoát ra ngoài nhập vào $f(x)=\left(10x+7\right)^3$ Bấm == Start? 1 = End? 9 = Step? 1 =

   Thực hiện dò tìm ta thấy chỉ có x = 7 là có chữ số tận cùng là 33

 - Thoát ra ngoài nhập vào $f(x)=\left(100x+77\right)^3$ Bấm == Start? 1 = End? 9 = Step? 1 =

   Thực hiện dò tìm ta thấy chỉ có x = 4 là có chữ số tận cùng là 333

 - Thoát ra ngoài nhập vào $f(x)=\left(1000x+477\right)^3$ Bấm == Start? 1 = End? 9 = step? 1 =

   Thực hiện dò tìm ta thấy chỉ có x = 6 là có chữ số tận cùng là 3333

     Vậy x = 6477.

#1: ngày 07/07/2016
73

Thêm bình luận

1

Tìm một số tự nhiên x biết lập phương của nó có tận cùng là 4 chữ số 3

Giải:

Đầu tiên ta cho số từ 1 đến 9 ta lập phương lên số nào có tận cùng là 3 thì ta nhận. Ta có 73 =343 có tận cùng là 3.

Ta có (X7)3 với X là số nguyên dương từ 1 đến 9 . Ta có 773 =456533 tận cùng là 2 chữ số 3.

Ta có (Y77)3 với Y là số nguyên dương từ 1 đến 9 . Ta có 477=108531333 tận cùng là 3 chữ số 3.

Ta có (Z477)3 với Z là số nguyên dương từ 1 đến 9 . Ta có 6477=271720053333  tận cùng là 4 chữ số 3.

Vậy số tự nhiên x nhỏ nhất mà lập phương của nó có tận cùng là 4 chữ số 3 là sô 6477.

Lưu ý: 6477=2,717200533.1011 ta phải truy xuất bằng cách Ans - 2.1011. Tiếp tục Ans - 7.1010 ; Ta được kết quả 271720053333

#2: ngày 28/11/2016
1

Thêm bình luận

2

Gọi x là số tự nhiên cần tìm

Ta có: $x^3 \equiv 3333$ (mod 10000)

Ta được x có dạng x = 10000n + 6477

Vậy x cần tìm là: x = 10000.0 + 6477 = 6477

Thử lại: $6477^3=271720053333$

Vậy số cần tìm là 6477.

#3: ngày 07/07/2016
616

Thêm bình luận

1

Cách lm cũng đc nhưng hơi dài dòng có 5' à bn

#4: ngày 09/07/2016
49

Thêm bình luận