1. Nguyễn Phương Thanh Ngân
  2. số học
  3. lớp 8

số học 8 3


0

0

bểu thức sau đây có phải là  lập phương của 1 số tự nhiên hay ko

19913333+19902222+19891111

1 trả lời:

1

Nguyễn Phương Thanh Ngân: 09:12 05/10/2016

bểu thức sau đây có phải là  lập phương của 1 số tự nhiên hay ko

19913333+19902222+19891111

Có phải

#1: ngày 02/12/2016
2

Thêm bình luận