1. Nguyễn Phương Thanh Ngân
  2. số học
  3. lớp 8

toán số HSG lớp 8 ( đề váo ĐNQG hà nội)


0

0

a100+b100=a101+b101=a102+b102

hãy tính giá trị của a2004+b2004

5 trả lời:

2

từ đề bài ta có: a100+b100+a102+b102 =2(a101+b101)

=>a100+a102-2a101+b100+b102-2b101=0

=>(a50-a51)+ (b50-b51)2=0

=>a50-a51=0 và b50-b51=0

giải ra đáp án là 0,1 hoặc 2

 

#1: ngày 22/02/2017
2

Thêm bình luận

1

${a^{100}} + {b^{100}} = {a^{101}} + {b^{101}} = {a^{102}} + {b^{102}}$

Từ đề $ =  > a,b \ge 0$

$\begin{array}{l}
{a^{100}} + {b^{100}} = {a^{101}} + {b^{101}} = {a^{102}} + {b^{102}}\\
 <  =  > {a^{102}} - {a^{100}} + {b^{102}} - {b^{100}} = 0\\
 <  =  > {a^{100}}({a^2} - 1) + {b^{100}}({b^2} - 1) = 0\\
 <  =  > \left[ \begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
a = 0\\
b = 0
\end{array} \right.\\
\left\{ \begin{array}{l}
a = 1\\
b = 1
\end{array} \right.\\
\left\{ \begin{array}{l}
a = 0\\
b = 1
\end{array} \right.\\
\left\{ \begin{array}{l}
a = 1\\
b = 0
\end{array} \right.
\end{array} \right.
\end{array}$

$ =  > S = \left[ \begin{array}{l}
0\\
2\\
1\\
1
\end{array} \right.$smiley???

#2: ngày 07/11/2016
1

Thêm bình luận

1

Chia mũ cho 100 

$\begin{array}{l}
 =  > a + b = {a^1} + {b^1} = {a^2} + {b^2}\\
 =  > (a;b) = (1;1);(0;0);(2;2)
\end{array}$

#3: ngày 05/11/2016
1

Thêm bình luận

1

đáp án: 0 hoặc 1 hoặc 2

#4: ngày 03/11/2016
1

Thêm bình luận